Regulamin

Regulamin Kręć Kilometry 2017, Edycja VI

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu pod nazwą „Kręć Kilometry” (zwanego dalej „Konkursem”) jest Fundacja Allegro All For Planet z siedzibą przy ul. Grunwaldzkiej 182, 60-166 Poznań (zwana dalej „Organizatorem”).

2. Niniejszy Regulamin określa zasady przeprowadzenia Konkursu, zasady uczestnictwa w Konkursie, nagrody, sposób wyłonienia laureatów Konkursu oraz przekazania im przyznanych nagród.

3. Konkurs będzie trwał od dnia 1 maja do dnia 30 września 2017r.

4. Konkurs prowadzony jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

5. Treść Regulaminu dostępna jest na stronie www.kreckilometry.pl oraz w siedzibie Organizatora (ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań).

§ 2. Zasady uczestnictwa w Konkursie

1. Uczestnikiem Konkursu może być osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zwana dalej „Uczestnikiem”. Osoby, które nie ukończyły 18 lat i nie posiadają pełnej zdolności do czynności prawnych, mogą brać udział w Konkursie wyłącznie za zgodą ich prawnych opiekunów. W przypadku braku takiej zgody, wykluczona jest możliwość udziału takich osób w Konkursie.

2. Z udziału w Konkursie wyłączeni są:

a) pracownicy Organizatora,

b) współpracownicy Organizatora, którzy brali udział w organizowaniu Konkursu, z zastrzeżeniem, że w przypadku współpracowników Organizatora z udziału w Konkursie wyłączeni są ich pracownicy, którzy brali wyłącznie bezpośredni udział w organizowaniu Konkursu,

c) a także członkowie najbliższych rodzin osób wymienionych w ust. a i b, za których uznaje się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia bądź faktycznego wspólnego pożycia.

3. Konkurs polega na wykonaniu łącznie dwóch zadań konkursowych:

a) pierwsze polega odpowiedzi na pytanie konkursowe

b) drugie polega na ukończeniu minimum jednego wyzwania rowerowego.

4. Szczegółowe zasady obu zadań konkursowych, o których mowa w ust. 3 opisane zostały w dalszej części Regulaminu.

5. Aby wziąć udział w Konkursie Uczestnik musi łącznie spełnić następujące warunki:

a) zarejestrować konto w serwisie www.kreckilometry.pl („Serwis”) poprzez formularz rejestracyjny,

b) zapoznać się z Regulaminem i zaakceptować Regulamin poprzez zaznaczenie kwadratu (checkbox) przy napisie „Akceptuję Regulamin Konkursu” oraz checkbox przy napisie „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niniejszego Konkursu”; „Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji o konkursie drogą elektroniczną”.

c) wypełnić Zadanie konkursowe.

§ 3. Zasady udziału w konkursie

1. Do prawidłowego wykonania zadania konkursowego wymagane jest łącznie:

a) rejestracja i zalogowanie się na stronie www.kreckilometry.pl;

b) wykonanie pierwszego zadania konkursowego poprzez podanie odpowiedzi na pytanie konkursowe o treści „Jazda "na dwóch kółkach" za 50 lat. Jak wyobrażasz sobie rower przyszłości? Jak nowoczesna technologia zmieni naszą rowerową pasję?”.

c) zarejestrowanie przejazdu Uczestnika na rowerze za pomocą aplikacji mobilnej Kręć Kilometry lub Move App dostępnej na systemy Android i iOS;

d) wykonanie drugiego zadania konkursowego polegające na ukończenie minimum jednego Wyzwania Rowerowego dostępnego w ramach Akcji.

2. Pierwsze zadanie konkursowe polega na udzieleniu odpowiedzi na pytanie konkursowe dostępne po rejestracji użytkownika na stronie www.kreckilometry.pl, gdzie zawarte będzie pytanie, „Jazda "na dwóch kółkach" za 50 lat. Jak wyobrażasz sobie rower przyszłości? Jak nowoczesna technologia zmieni naszą rowerową pasję?”, na które Uczestnik musi odpowiedzieć w najbardziej kreatywny według niego sposób.

3. Drugie zadanie konkursowe polega na ukończeniu jednego lub więcej Wyzwań rowerowych dostępnych na stronie www.kreckilometry.pl lub poprzez aplikację mobilną Kręć kilometry lub Move App dostępnej na systemy Android i iOS.

4. Zasady ukończenia Wyzwań rowerowych są różne dla poszczególnych Wyzwań i zostały określone na stronie internetowej https://kreckilometry.pl/wygrywaj. Każdy Uczestnik Konkursu po rejestracji w serwisie może wziąć udział automatycznie we wszystkich wyzwaniach obecnych na dany moment w Konkursie. Organizator zastrzega sobie prawo do dodawania nowych Wyzwań w czasie trwania Konkursu.

5. Wyzwania rowerowe mogą polegać na:

a) przejechaniu w różnym czasie na rowerze określonego przez Organizatora dystansu (przejazdy Uczestnika konkursu sumują się);

b) spaleniu podczas jazdy na rowerze określonej przez Organizatora liczby kalorii;

c) pokonaniu na rowerze wraz z innymi Uczestnikami Wyzwania określonej liczby kilometrów;

d) przejechaniu na rowerze wyznaczonego dystansu w określonym przez Organizatora czasie;

e) przejechaniu na rowerze jak największej liczby kilometrów w określonym przez Organizatora terminie;

6. Każde Wyzwanie ma swoją datę początkową i końcową, co oznacza, że nie ma możliwości ukończenia Wyzwania po terminie wskazanym w zasadach wykonania danego Wyzwania umieszczonych w sposób określony w punkcie 3.

7. Każdy Uczestnik może wykonać więcej niż jedno Wyzwanie rowerowe w trakcie trwania Konkursu.

8. Każde Wyzwanie rowerowe ma określone indywidualnie nagrody. Użytkownik ma możliwość uczestniczenia w rywalizacji w kilku Wyzwaniach jednocześnie.

9. Do prawidłowego ukończenie danego Wyzwania brane są pod uwagę tylko i wyłącznie aktywności zarejestrowane za pośrednictwem Aplikacji Mobilnej. Istnieje możliwość importu aktywności z pliku gpx oraz z aplikacji mobilnej Endomondo, Strava oraz Runkeeper z poziomu panelu Użytkownika, dostępnego po zalogowaniu się na swoje konto w serwisie kreckilometry.pl

10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowe funkcjonowanie aplikacji, dostępność zasięgu sieci, koszty związane z transferem danych, które pokrywa Uczestnik zgodnie z taryfą operatora.

11. Zgłoszenia związane z nieprawidłowym działaniem Aplikacji przyjmowane są poprzez formularz kontaktowy dostępny w serwisie kreckilometry.pl

§ 4. Ranking miast

1. Ranking miast („Ranking”) tworzony jest na podstawie kilometrów pokonanych przez Uczestników Konkursu. Uczestnik, po rejestracji na stronie internetowej kreckilometry.pl, wybiera miasto, na rzecz którego chce dedykować przejechane, w ramach Wyzwania rowerowego, kilometry.

2. W pięciu miastach, których mieszkańcy przejadą największy dystans, zostanie zorganizowany event technologiczny o nazwie Allegro Tech Day.

3. Aktualny Ranking miast można śledzić na stronie akcji www.kreckilometry.pl.

§ 5. Przyznanie nagród w Konkursie

1. Konkurs nie jest grą losową, której wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz. U. nr 201, poz. 1540 ze zm.).

2. Nagrodami w Konkursie są:

Kupon na mobilne Allegro o wartości 100 zł z VAT – 105 szt.

Kupon na mobilne Allegro o wartości 200 zł z VAT – 60 szt.

Kupon na mobilne Allegro o wartości 500 zł z VAT – 35 szt.

Kupon na mobilne Allegro o wartości 1000 zł z VAT – 10 szt.

3. Konkretna liczba potencjalnych zwycięzców danego Wyzwania wraz z zasadami przydziału poszczególnych nagród wymienionych w ust.1 umieszczona jest w zasadach poszczególnych Wyzwań opublikowanych na stronie internetowej: https://kreckilometry.pl/wygrywaj.

4. Komisja konkursowa, składająca się z przedstawicieli Organizatora, wybierze zwycięzców Konkursu spośród Uczestników, którzy spełnili oba warunki konkursu. Przy czym dla każdego Wyzwania liczba Zwycięzców oraz nagrody jest określana każdorazowo indywidualnie na stronie internetowej: https://kreckilometry.pl/wygrywaj.

5. Komisja Konkursowa złożona z przedstawicieli Organizatora wybierze spośród osób, które prawidłowo ukończyły zadanie konkursowe i spełniły łącznie wszystkie warunki Udziału w konkursie, Wyłoni Zwycięzców. Przy wyłanianiu Zwycięzców poszczególnych Wyzwań Komisja Konkursowa będzie kierowała się pomysłowością i inwencją autorów udzielonych odpowiedzi w pierwszym zadaniu konkursowym, czyli odpowiedzi na pytanie konkursowe.

6. Lista nagród nie jest listą zamkniętą. Organizator ma prawo do zwiększenia puli nagród w dowolnym momencie trwania Konkursu i przyznawania nagród dodatkowych.

7. Zwycięzcy wszystkich Wyzwań zostaną wytypowani maksymalnie w ciągu miesiąca od zakończenia wyzwania. Zwycięzcy zostaną poinformowani o wygranej poprzez pocztę elektroniczną na adres email, podany przez użytkownika w momencie rejestracji w terminie wskazanym w zdaniu poprzednim.

8. W przypadku nieukończenia 18 lat, zwycięzcy Konkursu zobowiązani są przesłać w formie skanu zgodę opiekuna prawnego na udział w Konkursie. Adres poczty elektronicznej Organizatora, na który należy przesłać skan zgody opiekuna prawnego, został zawarty w Załączniku 1. oraz na stronie internetowej kreckilometry.pl.

9. Zwycięzcy nagród są zobowiązani podać dane adresowe do wysyłki i w przypadku nieukończenia 18 lat przesłać dokumenty wymienione w ust. 8. w terminie 7 dni roboczych od dnia ogłoszenia wyników na adres Organizatora. Nieprzesłanie wyżej wymienionych danych jest równoznaczne z rezygnacją z nagrody i nagroda przepada.

10. W przypadku zaistnienia przewidzianego przepisami prawa obowiązku uiszczenia podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu Nagród związanych z Konkursem, Organizator przyzna dodatkową nagrodę pieniężną, w kwocie odpowiadającej wysokości podatku obciążającego zdobywcę tej Nagrody, tj. równowartość 11,11% wartości nagrody przypadającej poszczególnemu Uczestnikowi, laureatowi, która zostanie przeznaczona na zapłatę podatku. Przed wydaniem Nagrody, Organizator pobierze od zdobywcy Nagrody podatek dochodowy od osób fizycznych, zgodnie z przepisami prawa. Pobór podatku zostanie dokonany poprzez potrącenie podatku z nagrodą dodatkową, o której mowa wyżej.

11. Przyznane nagrody zostaną wysłane Zwycięzcom Konkursu w sposób uzgodniony indywidualnie ze Zwycięzcami, maksymalnie 30 dni roboczych po ogłoszeniu Zwycięzców oraz potwierdzeniu prawidłowości danych. Nagrody zostaną wysłane pocztą lub za pośrednictwem firmy kurierskiej. Organizator ponosi odpowiedzialność za poprawne nadanie przesyłek z nagrodą.

12. Przyznane nagrody nie mogą być zamieniane na inną nagrodę ani na ekwiwalent pieniężny.

13. Organizator może wykluczyć Uczestnika i/lub zarejestrowane przez niego aktywności z udziału w Konkursie w przypadku naruszenia przez Uczestnika postanowień niniejszego Regulaminu w tym, w szczególności, w przypadku włączenia aplikacji zliczającej przejechane kilometry na rowerze i skorzystania z innego niż rower środka lokomocji jak samochód, motor, motorower, samolot, kolej lub inne.

§ 6. Dane osobowe

1. Uczestnicy Konkursu, podczas dokonywania rejestracji w Konkursie wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 833) tylko i wyłącznie na potrzeby Konkursu, wyłaniania zwycięzców oraz przyznawania i wysyłania nagród, poprzez zaznaczenie pola (checkbox) w formularzu rejestracyjnym. Administratorem danych jest Organizator. Wyrażenie zgody jest wymagane do uczestnictwa w konkursie.

2. Dane osobowe Uczestników zostaną wykorzystane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 ze zm.) wyłącznie w celach, o których mowa w ust.1.

3. Uczestnicy, korzystając z aplikacji Kręć Kilometry, wyrażają zgodę na przetwarzanie danych gromadzonych przez aplikację, tj. przejechane trasy, dodane zdjęcia, wpisy, aktywności, ślady GPS itd., w celach analiz statystycznych i innych.

4. Dane będą przechowywane przez Organizatora tylko przez okres, jaki wymagają tego obowiązujące przepisy prawa, a po jego zakończeniu zostaną trwale usunięte.

§ 7. Reklamacje

1. Reklamacje dotyczące Konkursu należy składać w formie pisemnej na adres: Fundacja Allegro All For Planet, ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań w terminie do 14 dni od daty zakończenia Konkursu.

2. Organizator rozpatruje reklamacje w terminie do 30 dni roboczych od daty ich wpłynięcia w sposób określony w ust.1.

3. Organizator poinformuje o swojej decyzji w formie pisemnej lub na adres email Uczestnika, podany w formularzu kontaktowym.

 

Załączniki:

1. Załącznik 1 - zgoda opiekuna. Wydrukuj, jeśli jesteś niepełnoletni(a)